RODO

 

Szanowni Państwo, prosimy o zapoznanie się z Klauzulą Informacyjną Mc Real Property.

Tożsamość Administratora

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Piotr Miklaszewski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Piotr Miklaszewski MC REAL PROPERTY

Kontakt z Administratorem

Kontakt z Administratorem możliwy jest poprzez:

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

 

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:

 • wykonania umowy lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy, w tym także dochodzenia roszczeń z umowy (art. 6 ust. 1 pkt b i f RODO)
 • realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, m.in. przepisów podatkowych oraz przepisów o rachunkowości (art. 6 ust. 1 pkt c RODO)
 • prowadzenia działań o charakterze marketingu bezpośredniego  za pośrednictwem wybranego przez Państwa kanału informacji, będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 pkt f RODO)
 • w przypadku monitoringu – w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa (art. 6 ust. 1 pkt f RODO)

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej jednak w przypadku braku Państwa danych osobowych realizacja wyżej wymienionych celów będzie niemożliwa.

Kategorie odbiorców

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez podmioty takie jak:

 • osoby wykonujące na rzecz Administratora czynności na podstawie umowy o pracę lub umowy o współpracy
 • podmioty świadczące usługi księgowe i kadrowe
 • podmioty świadczące obsługę prawną
 • operatorzy pocztowi oraz kurierzy
 • podmioty zarządzające najmem apartamentów administratora i umożliwiające rezerwację terminów najmu (Booking.com B.V – właściciel marki booking.com, Hotelbeds Group S.L.U – właściciel marki hotelbeds.com, Expedia Inc. – właściciel marki expedia.com, Airbnb Ireland UC – właściciel marki airbnb.pl, pobyty.pl sp. z o.o. – właściciel marki pobyty.pl, Metglobal Ltd – właściciel marki metglobal.com,
 • podmioty dostarczające rozwiązania umożliwiające synchronizację danych pomiędzy obiektami oraz obsługę rezerwacji - YieldPlanet SA. – właściciel marki yieldplanet.com, Booking building management system – właścicielem marki Booking BMS.
 • podmioty świadczące usługi hostingowe oraz dostarczające pocztę elektroniczną (fajny.net.pl)
 • podmioty świadczące usługi w zakresie IT (Kajetan Woyciechowski KajWare -Kw Hotel)
 • podmioty obsługujące restaurację (Wine Garage sp. k.)
 • podmioty obsługujące płatności

 

 

Okres przechowywania

Państwa dane osobowe będą przetwarzane:

 • nie dłużej niż do czasu wykonania umowy, a po jej wykonaniu do momentu upływu okresu przedawnienia roszczeń związanych z umową (co do zasady trzyletni termin przedawnienia) oraz realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa (m. in. obowiązki podatkowe i księgowe)
 • w przypadku przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych – do czasu wniesienia sprzeciwu względem takiego przetwarzania (art. 21 ust. 1 RODO)
 • w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest Państwa zgoda – do momentu jej wycofania
 • w przypadku nagrań z monitoringu – co do zasady przez okres 2 tygodni. Termin ten może ulec wydłużeniu w przypadku prowadzenia postępowania sądowego lub otrzymania zgłoszeń od uprawnionych organów.

Uprawnienia w związku z przetwarzaniem danych

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO)
 • sprostowania danych (art. 16. RODO)
 • usunięcia danych (art. 17 RODO)
 • ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO)
 • przenoszenia danych (art. 20 RODO)
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO)
 • niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO).

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do podmiotów takich jak Microsoft Corporation oraz Expedia Inc. Podmioty te są członkami Privacy Shield. Więcej o programie Privacy Shield mogą się Państwo dowiedzieć się ze strony  www.privacyshield.gov/Program-Overview

Państwa dane osobowe mogą być również przekazywane do Booking bms, firmy która nie jest członkiem Privacy Shield, ale przykłada dużą wagę do kwestii związanych z ochroną danych osobowych. Ze szczegółami mogą Państwo zapoznać się na stronie https://bookingbms.com/legal/regulamin.pdf

Prawo do wniesienia skargi

W przypadkach uznania, że przetwarzanie Państwa danych jest bezprawne przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

 

Please read the Mc Real Property Information Clause.

 
Administrator's identity
 The administrator of your personal data is Piotr Miklaszewski, who runs a business under the name Piotr Miklaszewski MC REAL PROPERTY
Contact with the Administrator
Contact with the Administrator is possible through:
address: ul. Józefitów 8/2, 30-039 Kraków
e-mail address: tm [at] mcreal.pl
The purposes of processing and the legal basis for processing
 Your personal data may be processed in order to:
performance of the contract or taking action at your request before the conclusion of the contract, including pursuing claims under the contract (art.6 par.1 point b and f RODO)
performance of obligations arising from legal provisions, including tax and accounting regulations (art.6 par.1 point c GDPR)
conducting direct marketing activities through the information channel selected by you, which are the implementation of the Administrator's legitimate interest (Article 6 paragraph 1 point f of the GDPR)
in the case of monitoring - in order to implement the administrator's legitimate interest in ensuring security (Article 6 paragraph 1 point f of the GDPR)
Providing data is voluntary, however, in the absence of your personal data, the implementation of the above-mentioned purposes will be impossible.
Categories of recipients
Your personal data may be processed by entities such as:
persons performing activities on behalf of the Administrator under an employment contract or cooperation agreement
entities providing accounting and HR services
entities providing legal services
postal operators and couriers
entities managing the rental of administrator apartments and enabling booking of rental dates (Booking.com BV - owner of the booking.com brand, Hotelbeds Group SLU - owner of the hotelbeds.com brand, Expedia Inc. - owner of the expedia.com brand, Airbnb Ireland UC - owner of the airbnb brand. pl, pobyty.pl sp. z o. o. - owner of the brand pobyty.pl, Metglobal Ltd - owner of the metglobal.com brand,
entities providing solutions enabling data synchronization between facilities and booking services - YieldPlanet SA. - owner of the yieldplanet.com brand, Booking building management system - owner of the Booking BMS brand.
entities providing hosting services and providing electronic mail (fajny.net.pl)
entities providing IT services (Kajetan Woyciechowski KajWare -Kw Hotel)
restaurant operators (Wine Garage sp. k.)
payment processors.
  Storage period
Your personal data will be processed:
not longer than until the contract has been performed, and after its completion until the expiry of the limitation period for claims related to the contract (as a rule, a three-year limitation period) and fulfillment of obligations arising from legal provisions (including tax and accounting obligations)
in the case of processing personal data for marketing purposes - until you object to such processing (Article 21 (1) GDPR)
if the basis for the processing of personal data is your consent - until its withdrawal
in the case of recordings from monitoring - in principle for a period of 2 weeks. This deadline may be extended in the event of legal proceedings or of receiving notifications from authorized bodies.
Rights in connection with data processing
In connection with the processing of your personal data, you have the right to:
access to the content of your data (Article 15 GDPR)
rectification of data (Article 16. GDPR)
deletion of data (Article 17 GDPR)
restrictions on data processing (Article 18 GDPR)
data transfer (Article 20 GDPR)
object to data processing (Article 21 of the GDPR)
not being subject to decisions taken in the conditions of automated data processing, including profiling (Article 22 of the GDPR).
Transfer of data outside the European Economic Area
Your personal data may be transferred outside the European Economic Area to entities such as Microsoft Corporation and Expedia Inc. These entities are members of the Privacy Shield. To learn more about Privacy Shield, please visit www.privacyshield.gov/Program-Overview
Your personal data may also be transferred to Booking bms, a company that is not a member of Privacy Shield, but attaches great importance to issues related to the protection of personal data. You can read the details at https://bookingbms.com/legal/regulamin.pdf
Right to lodge a complaint
In cases where it is considered that the processing of your data is unlawful, you have the right to lodge a complaint with the supervisory body - the President of the Office for Personal Data Protection.